Harald Yndestad

Forskning

Undervisning

Klima Dynamikk
Klimadynamikk er læren om hvordan klimaet utvikler seg i tid. Vi har siden 1995 arbeidet med undersøkelser om der er naturlige forutsigbare klimaendringer. Motivet har vært å undersøke sammenhenger med marine økosystemer. I dette arbeidet er det utviklet nye analysemetoder og undersøkt mer enn 1000 dataserier. Resultatet viser at der er en sammenhengendringer i klimaet og lange tidevannsbølger.  

 

 

Kybernetikk
Kybernetikk er læren om kontroll av teknologiske, økonomiske og sosiale systemer. Dette faget går på høstsemesteret og har en ramme på 15 sp. Faget har en tverrfaglig innfallsvinkel og tar opp sammenhengen mellom organisasjon, teknologi, økonomi og miljø. Hovedtemaene er Generell systemteori,  System dynamikk, System kontroll, Tidsserie analyse og  System identifikasjon. Faget er et hovedfag for automasjonsstudenter og kan tas som valgfag fra andre studier eller som fjernundervisning.
 

Undervisning
 Kybernetikk
 Int. Syst.

Forskning
 Klima
 Marin

 Virt. Møre

Marin Kybernetikk
Marin Kybernetikk er læren om selvregulerende mekanismer i økosystemet. En analyse av dataserier og økosystemet i Barentshavet tyder på at økosystemet i Barentshavet tilpasser seg med resonans mellom artenes egendynamikk og tidevannsbølger.
-Norsk Arktisk torsk til 18.6 år tidevannperiode
-Barentshav lodde til 9.3 år tidevannperiode
-Norsk vårgytende sild til 9.3 og 18.6 år periode
Vi kan da betrakte økosystemet som en koblet oscillator til lange tidevannsbølger

 

Intelligente Systemer
Intelligente systemer er målorienterte systemer med evne til å overvåke egen yteevne. Faget går på vårsemesteret og har et omfang på 15 sp. Faget tar opp  metodelæren for neste generasjons styring og beslutningssystemer. Hovedtemaene er Generell kunnskapsteori, Fuzzy logikk, Neurale Nett, Genetiske algoritmer og multiagenter. Faget er et hovedfag for automasjons-studenter og kan tas som valgfag fra andre studier eller som fjernundervisning.

Kronikker i Sunnmørsposten
Torskebestand i år og uår

 

 

Virtuelle Møre
Virtuelle Møre er et strategisk forskningsprosjekt ved Høgskolen i Ålesund. Målet er å utvikle geografiske informasjonssystemer som en plattform for 3D visualisering og simulering. Noen av utfordringene i prosjektet er å utvikle autonome visuelle agenter basert på Intelligente systemer. 

 

Tags
NRK TV2 DB AF DN  VG Smp HiÅ IKT ICES IMR KUF NU UHR IEEE VM  

 

Oppdatert: 08.06.2013 av prof. Harald Yndestad,
Aalesund university college, 6025 Aalesund,   Norway